นายพิพัฒน์  ตะภา 
      ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1